Hiệu Trưởng

Lê Tường Vân
Lê Tường Vân

Ngày sinh: 6/8/1967

Dân tộc: Kinh

Phó Hiệu Trưởng

Huỳnh Thị Thu Vân
Huỳnh Thị Thu Vân

Ngày sinh: 17/9/1967

Dân tộc: Kinh

Nguyễn Thị Dự
Nguyễn Thị Dự

Ngày sinh: 13/7/1973

Dân tộc: Kinh